Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Twoje zakupy

Nie masz jeszcze
żadnej pyszności w koszyku.

Nie chcesz wybrać sobie czegoś dobrego?

... {CART_PRICE_ALL}

Koszyk

Regulamin

I. Informacje ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Serwisu dostępnego pod adresem: www.jemcodobre.pl.
2.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
3.    Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.jemcodobre.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia, w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.

Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest STARLEEN Dajer Łukasz z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Trawowa 55A 54-614 Wrocław, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lubina pod numerem 019729, NIP: 692-222-03-97.

Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia a następnie je kupić po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę w ramach dostawy;

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru oraz opłaty za płatność przy odbiorze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru oraz są dostępne pod adresem: http://www.jemcodobre.pl/koszty-i-terminy-dostawy-wysylkowej.

Sklep – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod marką „Jem Co Dobre”, przy ul. Trawowej 55A we Wrocławiu, z którego realizowana jest dostawa Towarów.

Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.

Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II. Serwis
1.    Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
o    ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
o    ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
2.    Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
3.    Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
4.    Sprzedawca prezentuje Użytkownikowi w Serwisie produkty, spośród których Zamawiający może dokonać zamówienia (Towary).

 III. Proces rejestracyjny
1.    Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
Imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
2.    W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Twoje dane” w Serwisie. Zmiana adresu, nr telefonu, oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest poprzez Serwis.
3.    Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo pod adresem biuro@jemcodobre.pl lub telefonicznie pod numerem 71-759-35-57.
4.    Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
5.    Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
6.    Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:

a) Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w zw. z następstwami poniższych działań:

a) podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;

b) udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.


 IV. Proces składania Zamówień
1.    Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia.
2.    Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.  
3.    Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć taką opcję podczas składania Zamówienia oraz wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwa firmy, numer NIP, adres firmy w odpowiednich polach znajdujących się w module „Faktura” podczas składania Zamówienia w Serwisie.
4.    Jeśli, w przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, Zamawiający zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich Towarów.
5.    Koszt dostawy nie został ujęty w Cenie Towarów. Zależy on od rodzaju dostawy. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Zamawiającego w Serwisie zaraz po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
7.    Jeśli cena dostarczonych Towarów jest wyższa niż Cena Towarów wyszczególniona w wysyłanym Zamawiającemu potwierdzeniu Zamówienia, Zamawiający może przy dostawie nie kupić takich Towarów. Wartość Towarów, które zostały odrzucone nie zostanie potrącona z karty płatniczej ani pobrana w gotówce lub zwrócona gdy płatność została pobrana z góry w trybie online.
8.    Ceny produktów w dziale Promocje pozostają aktualne jedynie do wyczerpania zapasów. Ceny promocyjne nie podlegają rabatom.

 V. Ochrona danych osobowych
1.     Rejestrując się w Serwisie lub podając swoje dane w formularzu wysyłki Zamawiający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz co celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

VI. Dostawa
1.    Realizacja Zamówienia w dowozie lokalnym ograniczona jest do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie dostawy lokalnej jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali adres dostawy na obszarze objętym dostawą lokalną. Realizacja Zamówienia w dowozie lokalnym jest możliwa dla zamówień powyżej 50zł.
2.    Sprzedawca dostarcza Towary dostępne w wysyłce na terytorium Rzeczypospolitej Polski, natomiast Towary dostępne w dowozie lokalnym wyłącznie na obszarze Wrocławia i okolic.
3.    Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
4.    Jeżeli Zamawiający chce zamówić dostawę lokalną na dzień bieżący, powinien złożyć Zamówienie najpóźniej do godziny 15:00 w dniu dostawy.
5.    Dostawy lokalne są realizowane w dni robocze przeważnie w godzinach 16:00-21:00. Istnieje możliwość umówienia dostawy we wcześniejszych godzinach - w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sklepem.
6.    Jeżeli Zamawiający chce zamówić dostawę kurierską na następny dzień roboczy, powinien złożyć zamówienie najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego termin dostawy.
7.    Przesyłki kurierskie nadawane są w dni robocze.
8.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę lokalną i wysyłkową w wyznaczonym terminie.
9.    Podczas rejestracji w Serwisie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”.
10.    Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
11.    Sprzedawca dostarcza Towar wraz z dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT

VII. Zasady płatności
1.    Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a)     Płatność z góry on-line – za pomocą serwisu PayU,
b)     Płatność przy odbiorze – gotówką lub za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, American Express.


VIII. Obowiązki kupującego
1.    Zamawiający obowiązany jest przed spożyciem zakupionego towaru lub zamiarem podania go osobie trzeciej w celu spożycia (w szczególności dziecku), do zapoznania się z treścią informacji podanej na opakowaniu poszczególnego produktu lub załączonej informacji, w celu zweryfikowania jego właściwości spożywczych oraz możliwości spożycia przez konkretną osobę przy uwzględnieniu jej właściwości zdrowotnych.
2.    Zamawiający niezależnie od szczegółowych informacji o poszczególnych towarach zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu (opis produktu), zobowiązany jest zastosować się do obowiązku wynikającego z pkt. 1 powyżej, w celu niedopuszczenia do spożycia zakupionego produktu, przez osobę, u której ze względu na predyspozycję zdrowotne, mogłoby to spowodować rozstrój zdrowia lub inne zaburzenia (zaburzenia zdrowa, czynności ciała itp.). Dotyczy to w szczególności osób, u których występuje alergia bądź nietolerancja pokarmowa na poszczególne składniki danego produktu (np. gluten, laktoza, itp.).
3.    Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności w granicach, w jakich kupujący nie zastosował się do obowiązków wynikających z pkt. 1 lub 2 powyżej.
 
IX. Prawo odstąpienia od umowy
1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, przez e-mail (na adres zamowienia@jemcodobre.pl) lub wypełniając stosowny formularz w serwisie internetowym sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru w dniu dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.    Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.
3.    Zamawiający powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) dostarczyć Towar do Sklepu.
4.    Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania i jest kompletny. Towar zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
5.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach: świadczeń, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże wędliny, nabiał).
6.    W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
7.    Zamawiający niezwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy za oddane Towary. Przy ustalaniu kwoty zwrotu decydująca będzie cena, jaka widnieje na paragonie lub fakturze VAT.
8.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji producenta.

 X. Reklamacje
1.    Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towarów w dowozie lokalnym ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Zamawiający, który wybrał przesyłkę kurierską ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów od Dostawcy lub spisanie protokołu szkody w obecności kuriera.
2.    W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową lub wadliwości towaru po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w Sklepie domagając się wymiany towaru, obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
3.    W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Sklepu Towar wraz z dowodem zakupu.
4.    W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, mailowo lub telefonicznie.
6.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu nowy (niewadliwy) towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie lub obniży cenę wadliwego towaru bądź dokona zwrotu uiszczonej ceny zakupupowiększonej o koszt wysyłki o ile kupujący skorzystał z najtańszego, zwykłego oferowanego przez Sklep sposobu wysyłki.


XI. Postanowienia końcowe
1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2.    Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.

XII. Kontakt
1.    W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@jemcodobre.pl

 

ZAŁACZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten prosimy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep JEM CO DOBRE ul. Trawowa 55a 54-614 Wrocław NIP: 692-222-03-97 e-mail:zamowienia@jemcodobre.pl tel: 666-608-805

Ja, niżej podpisany/na niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących zwracanych rzeczy:

1. …………………………………………………………………………..……………………..

2. …………………………………………………………………………..……………………..

3. …………………………………………………………………………..……………………...

Zwrot płatności zostanie dokonany na numer rachunku bankowego, z którego Kupujący dokonał płatności za towar. W przypadku płatności za pobraniem prosimy o podanie numeru rachunku, na który zostanie dokonany zwrot płatności:

…………………………………………………………………………..………………………...

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………..

Data złożenia zamówienia: ………………………………….…………….………...

Data odbioru przesyłki: ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania: ……………………….……………………………….…………..

Data wypełnienia: …………………………………………………………………………

Czytelny podpis: ……………………………………………………………………..……

Zwracany towar prosimy odesłać na adres: Sklep JEM CO DOBRE ul. Trawowa 55a 54-614 Wrocław z dopiskiem: ZWROT.